Košík 0x

0,00 €

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY  (VOP)

 1. Všeobecné ustanovenia

 1.1.    Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi Predávajúcim, ktorým je spoločnosť AUTO RELAX s.r.o., so sídlom Račianska 39, 831 02 Bratislava, IČO: 44415711,  IČDPH: SK2022691143, DIČ: 2022691143, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom BA I, oddiel Sro,  vložka č.54683/B (ďalej len Predávajúci) a Kupujúcim (ďalej len Kupujúci), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na webom sídle  predávajúceho.

 Kontaktné údaje predávajúceho: Obchodné meno: AUTO RELAX s.r.o., Sídlo:  Račianska 39, 831 02 Bratislava, IČO: 44415711, IČDPH: SK202269114, DIČ: 2022691143,  mail: obchod@autorelax.sk, telefón: +421244252776, poštová adresa: AUTO RELAX s.r.o., Račianska 39, 831 02 Bratislava Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Fio Banka  SK22 8330 0000 0023 0140 5983, Orgán dozoru pre sťažnosti a podnety spotrebiteľov: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI v Bratislave pre Bratislavský kraj, odbor výkonu dozoru, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170
1.2.    Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok.
1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom webového sídla Predávajúceho www.autorelax.sk, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke Kupujúcemu (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.4. Kópia VOP bude doručená Kupujúcemu ako prílohu potvrdenia objednávky na ním zadanú emailovú adresu.
1.5. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, ustanovenia tejto kúpnej zmluvy budú mať prednosť pred VOP.
1.6. V prípade, ak niektorý z výrobkov, ponúkaných prostredníctvom webového sídla Predávajúceho nie je v čase ponuky dostupný, Predávajúci túto informáciu uvedie na svojom webovom sídle.
1.7. Vymedzenie pojmov
Predávajúcim je spoločnosť AUTO RELAX s.r.o., so sídlom Račianska 39, 831 02 Bratislava, IČO: 44415711
Kupujúcim  je fyzická osoba (Spotrebiteľ), fyzická osoba (Podnikateľ) alebo právnická osoba (Podnikateľ), ktorá uzavrela s Predávajúcim kúpnu zmluvu a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Kupujúci“).
Spotrebiteľom je Kupujúci -  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania.
Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo firmy predávajúceho: AUTO RELAX s.r.o., Račianska 39, 83102 Bratislava.
Podnikateľom je: Kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, Kupujúci – fyzická osoba alebo Kupujúci – právnická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, Kupujúci – fyzická osoba alebo Kupujúci – právnická osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, Kupujúci – fyzická osoba alebo Kupujúci – právnická osoba , ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
2.   Kúpna zmluva
2.1.   Uzavretie kúpnej zmluvy
2.1.1. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na jeho webové sídlo.  Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim - Spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Prijatie objednávky  Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu potvrdením objednávky na ním zadaný mail, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.
Súčasťou potvrdenia objednávky sú VOP, formulár na odstúpenie od zmluvy a Reklamačný poriadok Predávajúceho. Takto uzavretú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.
2.1.2. Ak je Kupujúcim Podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru Kupujúcim - Podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu - Podnikateľovi s týmto jeho návrhom.
2.1.3. Za prípadné chyby pri prenesení dát Predávajúci nenesie zodpovednosť.
2.1.4. Kúpna zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.
2.1.5. Uzavretá kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
2.1.6. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
2.1.7. Pri uzatvorení kúpnej zmluvy môžu Predávajúci a Kupujúci využiť aj iné prostriedky diaľkovej komunikácie, ako webové sídlo Predávajúceho (napr. e - mail, telefón). Kúpna zmluva sa v takomto prípade považuje za uzavretú akceptovaním návrhu Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy Predávajúcim.
3. Dodanie predmetu kúpy
3. 1. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej; Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.
3.2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci; Kupujúci sa stane jej vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
3.3. Predávajúci Kupujúcemu odovzdá vec a doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade s kúpnou zmluvou.
3.4. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
3.5. Ak má Predávajúci tovar, ktorý je predmetom kúpy odoslať, odovzdá ho: Kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním tovaru prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho – Podnikateľa, ktorému zároveň umožní uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Kupujúcemu – Spotrebiteľovi okamihom, keď Kupujúcemu – Spotrebiteľovi odovzdá tovar dopravca.
3.6. Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu predmet kúpy v dojednanom množstve, kvalite, termíne a mieste, dohodnutom v kúpnej zmluve.
3.7. Ak nie je dojednané, ako ma byť predmet kúpy zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak v súvislosti s konkrétnym tovarom nie je možné takéto zvyklosti určiť, Predávajúci tovar zabalí spôsobom, potrebným pre jeho uchovanie a ochranu.
3.8. Podnikateľ týmto berie na vedomie, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.
4.   Práva a povinnosti Predávajúceho
4.1.    Predávajúci je povinný:dodať na základe objednávky potvrdenej Predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Zabezpečiť, aby dodaný tovar zodpovedal právnym predpisom, platným v Slovenskej republike. Odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady,  potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady, určené platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
4.2.    Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar.
5.   Práva a povinnosti Kupujúceho
5.1.    Kupujúci je povinný:Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar. Zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru. Potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dojednanom množstve, kvalite, termíne a mieste, dojednanom v kúpnej zmluve.
6.   Dodacie a platobné podmienky
6.1.    Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste (uvedenom napr. v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim.  V prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme ani po márnom uplynutí lehoty na jeho doručenie (napr. úložná doba), Predávajúcemu vzniká nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Predávajúci vyhlasuje, že uvedený nárok si bude uplatňovať nasledovne: v prípade Kupujúceho – Spotrebiteľa súdnou cestou, v prípade Kupujúceho – Podnikateľa v súlade s § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
6.2. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol Kupujúci – Podnikateľ povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho - Podnikateľa na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
6.3.    Miestom dodania tovaru je miesto len v Slovenskej republike uvedené v akceptácii objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Dodacia lehota je uvádzaná pri každom produkte na webovom sídle Predávajúceho.
6.4.    V prípade, ak Predávajúci dopraví tovar Kupujúcemu na miesto, určené v kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísanie protokolu o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie.
6.5. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho  - Podnikateľa na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci – Podnikateľ (opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške 5 €).
6.6. Kupujúci – Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade, ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu jeho neprítomnosti na mieste určenom v kúpnej zmluve, Predávajúci má nárok uplatňovať si voči nemu nárok na úhradu všetkých s tým súvisiacich nákladov,  a to prostredníctvom príslušného súdu.
6.7. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 11.2. a 11.14. týchto VOP.
6.8.    Kupujúci - Podnikateľ je povinný (Kupujúcemu - Spotrebiteľovi, je tento postup odporúčaný) bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice, obal tovaru) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená.
6.9. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim – Podnikateľom je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Ak sa Kupujúci – Spotrebiteľ rozhodne poškodenú zásielku od dopravcu prevziať, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole dopravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu obchod@autorelax.sk , spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu.
6.10. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
6.11.    Kupujúci - Podnikateľ je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej lehote uvedenej odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.
6.12. Právo Kupujúceho – Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je upravené v čl. 11 týchto VOP.
6.13.    Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru s tovarom. V prípade, ak je súčasťou dodaného tovaru záručný list, Predávajúci zabezpečí jeho dodanie Kupujúcemu spolu s tovarom.
6.14.    Spôsoby platieb: V hotovosti pri prevzatí tovaru na predajni, Platba na dobierku
7.   Kúpna cena
7.1.    Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka Predávajúceho, platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni Predávajúceho alebo dobierkou v mieste dodania tovaru
7.2.    Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu v lehote, dohodnutej v kúpnej zmluve, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
7.3.    V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar,  dohodnutý v kúpnej zmluve, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len vtedy, ak mu na vrátenie kúpnej ceny vznikol nárok v zmysle týchto VOP, alebo ak nárok Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny upravujú platné právne predpisy Slovenskej republiky.
7.4.    Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene. Predávajúci tieto služby nie je povinný Kupujúcemu poskytnúť. Uvedené sa nevzťahuje na predvedenie tovaru Predávajúcim Kupujúcemu – Spotrebiteľovi pri uzatvorení kúpnej zmluvy v prevádzkarni Predávajúceho.
7.5.    Všetky akcie, o ktorých Predávajúci Kupujúceho informuje, sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
8.   Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
8.1.    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
8. 2.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od Predávajúceho. Pri Kupujúcom – Podnikateľovi prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho – Podnikateľa aj vtedy, ak Kupujúci – Podnikateľ tovar neprevezme napriek tomu, že Predávajúci mu umožní s tovarom nakladať.
9.   Reklamačný poriadok
1.   Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na výrobky, zakúpené Kupujúcim v prevádzkarni Predávajúceho, u určenej osoby alebo prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho www.autorelax.sk.
2. Tento Reklamačný poriadok je záväzný pre Predávajúceho aj Kupujúceho.
3. Týmto Reklamačným poriadkom Predávajúci informuje Kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
4. Tento Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v  prevádzkarni Predávajúceho a je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho www.autorelax.sk.
5. Zaplatením ceny za tovar (pri nákupe v prevádzkarni Predávajúceho) a odoslaním objednávky s povinnosťou platby (pri nákupe prostredníctvom e-shopu Predávajúceho) Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto Reklamačným poriadkom.
9.1.   Výklad pojmov
Predávajúcim  je  obchodná spoločnosť AUTO RELAX s.r.o., so sídlom Račianska 39, 83102 Bratislava, IČO:44415711, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.54683/B   (ďalej len „Predávajúci“).
Kupujúcim  je fyzická osoba (Spotrebiteľ), fyzická osoba (Podnikateľ) alebo právnická osoba (Podnikateľ), ktorá uzavrela s Predávajúcim kúpnu zmluvu a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Kupujúci“).
Spotrebiteľom je Kupujúci -  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania.
Podnikateľom je: 

 •          Kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri,
 •          Kupujúci – fyzická osoba alebo Kupujúci – právnická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 •          Kupujúci – fyzická osoba alebo Kupujúci – právnická osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 •          Kupujúci – fyzická osoba alebo Kupujúci – právnická osoba , ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 
  Reklamáciou je uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady zakúpeného tovaru.

 Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania:

 1.     odovzdaním opraveného tovaru,
 2.      výmenou tovaru,
 3.       vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4.     vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5.     písomná výzva na prevzatie plnenia,
 6.        alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 Odborným posúdením je písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv
Určenou osobou je osoba, oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
9.2.    Zodpovednosť za vady
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú v rámci záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho súčastí a príslušenstva) spôsobené používaním. Kratšia životnosť tovaru nie je vadou  tovaru a nie je možné ju reklamovať. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí. Ak tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho Kupujúcim zaniká: nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu (ak bol Kupujúcemu vydaný) alebo záručného listu (ak bol Kupujúcemu vydaný), príslušenstva tovaru alebo dokumentácie tovaru (ak bola Kupujúcemu odovzdaná), neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru, uplynutím záručnej doby tovaru, mechanickým poškodením tovaru, spôsobeným Kupujúcim, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
Vady musí Kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu (§ 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka), inak Kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie reklamovanej vady.
Pri uplatnení zodpovednosti za vady (reklamácia) je potrebné, aby Kupujúci doložil predávajúcemu:

      1.     reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,
      2.    doklad o kúpe,
      3.     záručný list (ak bol Kupujúcemu vydaný),
      4.    návod na použitie tovaru (ak bol Kupujúcemu vydaný),
      5.    ďalšiu dokumentáciu, súvisiacu s výrobkom (ak bola Kupujúcemu odovzdaná).
9.3.  Reklamácia uplatnená Kupujúcim – Spotrebiteľom
Ak je reklamácia uplatnená Spotrebiteľom, na reklamačné konanie sa vzťahuje zákon                       č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1.     osobne v prevádzkarni Predávajúceho na Račianskej ulici 39, 83102 Bratislava,
 2.     poštovou zásielkou, doručenou na  adresu AUTO RELAX s.r.o., Račianska 39, 83102 Bratislava,
 3.      u určenej osoby.

Formulár na uplatnenie reklamácie je na stiahnutie vo formáte pdf nájdete tu  Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste k zakúpenému tovaru. Na požiadanie Spotrebiteľa, Predávajúci Spotrebiteľovi zoznam určených osôb sprístupní (ústne, v prevádzkarni Predávajúceho alebo písomne).
Určená osoba pre všetky výrobky výrobcu KONIG S.p.A. Talinsko je AUTO RELAX s.r.o., Račianska 39, 83102 Bratislava,Určená osoba pre všetky výrobky výrobcu F.lli Menabo S.r.l. Taliansko je AUTO RELAX s.r.o., Račianska 39, 83102 Bratislava
Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi Predávajúcemu na vybavenie. Spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamácie poštovou zásielkou, a pri uplatnení reklamácie u určenej osoby využiť formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý je dostupný na webovej stránke Predávajúceho www.autorelax.sk a zároveň je neoddeliteľnou súčasťou tohto Reklamačného poriadku.
Na požiadanie Spotrebiteľa poskytne Predávajúci Spotrebiteľovi formulár na uplatnenie reklamácie v prevádzkarni Predávajúceho, prípadne Spotrebiteľovi formulár zašle (prostredníctvom e-mailu alebo listovou zásielkou).
Ak Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie poštovou zásielkou alebo u určenej osoby formulár na uplatnenie reklamácie nevyužije, je potrebné, aby pri uplatnení reklamácie uviedol údaje:

 1.     identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul),
 2.     adresu, na ktorú môže Predávajúci Spotrebiteľovi zasielať písomnosti, súvisiace s vybavením reklamácie, prípadne opravený reklamovaný tovar,
 3.      tel. číslo, e-mail,
 4.     druh a typ tovaru,
 5.     výrobné číslo (ak je dostupné),
 6.       číslo dokladu o kúpe, prípadne číslo záručného listu,
 7.     popis závady.
  Tovar, zaslaný v rámci reklamačného konania na dobierku, Predávajúci nepreberá. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu na tovar, ktorý Predávajúcemu alebo Určenej osobe nie je možné doručiť (napr. z dôvodu jeho pevného zabudovania do iného tovaru), Spotrebiteľ o tejto skutočnosti informuje Predávajúceho alebo Určenú osobu pri uplatnení reklamácie. Predávajúci alebo Určená osoba následne zabezpečí vykonanie ohliadky tovaru osobou, ktorá Spotrebiteľovi vydá o ohliadke písomné potvrdenie. Spotrebiteľ sa zaväzuje, že umožní osobe poverenej predávajúcim vykonať ohliadku tovaru a doručí Predávajúcemu všetky prístupové heslá, kódy a pod., ktoré sú nevyhnutné k riadnemu posúdeniu reklamovaného tovaru. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z práv, uvedených v bodoch 7 až 10 uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom, nasledujúcom po dni, keď si Spotrebiteľ reklamáciu uplatnil ( § 122 ods. 1 Občianskeho zákonníka) niektorým zo spôsobov podľa bodu 2 a súčasne predložil Predávajúcemu, prípadne Určenej osobe všetky údaje, uvedené v bode 4. a v bode 6., ktoré sú potrebné k riadnemu vybaveniu reklamácie. Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie.
  Záručná doba je 24 mesiacov na všetok predávaný tovar spoločnosťou Auto Relax. S.r.o. aj keď je uvedená na obale, alebo návode na obsluhu iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.
   Počas reklamačného konania záručná doba neplynie. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za nový tovar, začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci.  V prípade výmeny tovaru vyznačí Predávajúci Kupujúcemu túto skutočnosť v reklamačnom lístku, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Reklamáciu nového tovaru bude Kupujúci uplatňovať na základe tohto dokladu a pôvodného dodacieho listu.

 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
V prípade, ak Kupujúci – Spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo ak sa Kupujúci – Spotrebiteľ domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – Spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť odpovie zamietavo, alebo na žiadosť neodpovie do 30 dní od jen odoslania, má Kupujúci – Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu s Predávajúcim podľa § 12 zákona č. 391/2015    Z. z. o alternatívnom riešená spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Orgánom alternatívneho riešenia sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava (adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p.29, 827 99  Bratislava, www.soi.sk), alebo iná príslušná právnická osoba, zapísaná v Zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je dostupný na webovej stránke http://www.mhsr.sk. Kupujúci – Spotrebiteľ je oprávnený zvoliť si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu, na ktorý sa s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu obráti. Kupujúci – Spotrebiteľ je oprávnený využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov online (RSO), ktorá je dostupná na stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=SkNáklady, spojené s alternatívnym riešením spotrebiteľského sporu znáša každá zo strán sporu samostatne, bez možnosti ich náhrady.
9.4.      Reklamácia uplatnená Kupujúcim – Podnikateľom 

 1.     Na reklamáciu, uplatnenú Kupujúcim – Podnikateľom sa primerane vzťahuje postup, uvedený v bode 1.3. s výnimkou podmienok, uvedených v bodoch 1.3.11., 1.3.12.,1.3.15.,1.3.16. a 1.3.20. a príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 1.     Reklamáciu, uplatnenú Kupujúcim – Podnikateľom vybaví Predávajúci v lehote do 60 dní odo dňa jej uplatnenia.

 10.   Osobné údaje a ich ochrana

 10.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo účtu. V prípade ak Predávajúci spracúva aj iné osobné údaje Kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s Kupujúcim a preto ju nebude možné s Kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru.
10.2.    Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje Predávajúci  spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
10.3.    Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
10.4.    Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 10.1., 10.2. a 10.3. týchto podmienok.
10.5.    Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
10.6.    Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
10.7.    Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať

 1.     potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2.     vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a)   identifikačné údaje Predávajúceho a zástupcu Predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b)   identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZOOÚ,
c)   účel spracúvania osobných údajov,
d)   zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZOOÚ a
e)  doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:-  poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Predávajúci získava osobné údaje Kupujúceho na základe súhlasu Kupujúceho podľa § 11 ZOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak Kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, Predávajúci oznámi Kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos -osobných údajov, pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 10.11. týchto Obchodných podmienok je Kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
1
0.8.    Právo Kupujúceho podľa bodu 10.7. bodu 5 a 6 týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
10.9.    Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
10.10.    Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
10.11.    Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti Kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Predávajúci informuje Kupujúceho v lehote podľa ods. 10.17. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak Predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho.
10.12.    Ak Kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní  odo dňa jej odoslania, osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu, u sprostredkovateľa, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
10.13.    Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
10.14.    Ak Kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.
10.15.    Žiadosť Kupujúceho podľa ods. 10.7. bodu 1 až 3, 5 až 8 týchto Obchodných podmienok a ods. 10.9. až 10.11. týchto Obchodných podmienok vybaví Predávajúci bezplatne.
10.16.    Žiadosť Kupujúceho podľa ods. 10.7. bodu 4 týchto Obchodných podmienok vybaví Predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
10.17.    Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 10.15. a 9.16. týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
10.18.    Obmedzenie práv Kupujúceho podľa ods. 10.8. týchto Obchodných podmienok Predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi Kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
10.19.     Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZOOÚ spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely uvedené v bode 9.2. týchto podmienok prostredníctvom tohto sprostredkovateľa:

Geis SK s.r.o. Trňanská 6 960 01 Zvolen, IČO: 31324428, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 21503/S.
123Kurier, s. r. o Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, Slovensko, IČO: 46598863
Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7 821 04 Bratislava,IČO: 35834498
Slovak Parcel Service s.r.o. 
Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217
TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50 94905 Nitra IČO: 36703923zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10636/N.
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 ZOOÚ poskytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane na základe jeho súhlasu v rozsahu e-mail a údaje o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, IČ: 02387727, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, za účelom skvalitňovania služieb Predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov.
10.20. V súlade s bodom 10.19. Kupujúci udeľuje spoločnosti AUTO RELAX s.r.o., so sídlom Račianska 39, 83102 Bratislava, IČO: 44415711 výslovný súhlas s poskytnutím jeho osobných údajov v rozsahu e-mail a údaje o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Heureka Group a.s. Karolinská 706/3 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika,
B 24131 vedená u Mestského súdu v Prahe IČO: 07822774, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov. „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“ Kupujúci je vyššie uvedený súhlas oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou,  a to zaslaním odvolania súhlasu na adresu AUTO RELAX s.r.o., Račianska 39, 83102 Bratislava, e-mail obchod@autorelax.sk Kupujúci prehlasuje, že bol v súlade s § 15 ods. 1 ZOOÚ   informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov Predávajúcim, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.autorelax.sk.
10.21. Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Kupujúci týmto udeľuje súhlas podľa § 11 ZOOÚ so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu podľa bodu 10.1 Obchodných podmienok spoločnosťou AUTO RELAX s.r.o., so sídlom Račianska 39, 83102 Bratislava, IČO: 44415711. Kupujúci si je vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou,  a to zaslaním odvolania súhlasu na adresu AUTO RELAX s.r.o., Račianska 39, 83102 Bratislava, e-mail obchod@autorelax.sk Kupujúci prehlasuje, že bol v súlade s § 15 ods. 1 ZOOÚ informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov Predávajúcim, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.autorelax.sk. Kupujúci prehlasuje, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 ZOOÚ informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov Predávajúcim.

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

11.1. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim – Spotrebiteľom
Kupujúcemu – Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") ,a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Kupujúci - Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode.
POZOR! Odskúšať neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Predávajúcemu.
11.2. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim - Spotrebiteľom okamihom, keď Kupujúci – Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
• tovary objednané Kupujúcim – Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
• tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
• tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
11.3. Kupujúci – Spotrebiteľ odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
11.4. Kupujúci – Spotrebiteľ môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to AUTO RELAX s.r.o., so sídlom Račianska 39, 83102 Bratislava, IČO: 44415711. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu https://www.autorelax.sk/files/shop/sk/odstupenie_od_zmluvy.pdf

11.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä: presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu), dátum odstúpenia.
Kupujúci – Spotrebiteľ je najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale (pokiaľ je to vzhľadom na povahu tovaru možné), a to zaslaním alebo prinesením na adresu AUTO RELAX s.r.o., so sídlom Račianska 39, 83102 Bratislava, IČO: 44415711.Odporúčame tovar poistiť.POZOR! Tovar vrátený na dobierku Predávajúci nepreberá.
11.6. Ak Kupujúci – Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
11.7. Kupujúci – Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu - Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu – Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Kupujúci – Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na d1ručenie, ktoré si zvolil Kupujúci - Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu – Spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho - Spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci – Spotrebiteľ použil pri platbe Predávajúcemu, ak Kupujúci – Spotrebiteľ neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
11.8. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu - Spotrebiteľovi všetky platby podľa bod
11.7. týchto VOP pred tým, ako mu je tovar od Kupujúceho - Spotrebiteľa doručený alebo kým Kupujúci – Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Platba za vrátený tovar bude teda Predávajúcim uhradená Kupujúcemu - Spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 1.5. týchto VOP alebo po predložení dokladu, preukazujúceho zaslanie tovaru späť (podľa toho, čo nastane skôr).
11.9. V prípade, ak Kupujúci - Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 11.1. týchto VOP a vráti Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu - Spotrebiteľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, ktorý si bude uplatňovať súdnou cestou.
11.10. Kupujúci - Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. spolu s originálnom obalom, pokiaľ to povaha tovaru umožňuje.
11.11. Pri odstúpení od zmluvy, Kupujúci – Spotrebiteľ znáša iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
11.13. Kupujúci - Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
11. 14. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim – Podnikateľom
Kupujúci – Podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
11.15. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Predávajúcim
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s Kupujúcim – podnikateľom z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho - podnikateľa vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

12. Recenzie

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri tovare recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno našej spoločnosti.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
13.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
13.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.7. týchto VOP do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
13.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
13.6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim.
13.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
14. Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov
1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu obchod@autorelax.sk
2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych- sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.Tieto VOP sú účinné od 21.12.2022.

2024    autorelax.sk